Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Mimo, że oryginały są droższe, to jednak mają najwięcej zwolenników. Na szczęście istnieje również świat zamienników, które dzięki obecnej technologii są często niemal tak dobre, jak oryginały. No i nie ma co ukrywać, są też tańsze:) I dzięki tym cechom studenci je stosują:) Niezmiennie od lat najczęściej stosowanym zamiennikiem jest marka Activejet. Tak też było w roku 2016. I można powiedzieć, przewaga tej marki nad innymi jest kolosalna.
Wiadomo, że angielski jest najważniejszym językiem na świecie. Wg British Council w tej chwili 1,75 mld ludzi zna angielski na poziomie komunikatywnym. A w 2020 będzie to już 2 miliardy ludzi. Studenci w Polsce dopasowują się do tego trendu. Z badań Studenckiej Marki wynika, że 26% osób zagłosowało na angielski. Dlaczego tak mało? Ponieważ angielski już znają, uczyli się go od przedszkola a głosowali na inny język, który dodatkowo chcieliby poznać. I tym najważniejszym językiem okazuje się być hiszpański.
Oddanych głosów: 5774.
Ankieta: Jak uważasz, po jakich studiach miał(a)byś największe szanse na rynku pracy?
Studiujemy po to, żeby znaleźć dobra pracę. A po co nam dobra praca, żeby dobrze zarabiać. A czemu chcemy dobrze zarabiać? To proste, żebyśmy mogli się porównać z innymi a po porównaniu, żebyśmy czuli ulgę i byli szczęśliwi:) A jeśli tacy chcemy być, to najlepiej ukończyć studia techniczne... Jedna trzecia studentów uważa (34%), że po technicznych są największe szanse na dobrą pracę.

Liczba studentów w Polsce

liczba_studentow_rok_akademicki_2015_2016.gifRok akademicki 2015/2016

Liczba studentów w szkołach wyższych od 2006 roku stale maleje. W roku akademickim 2015/2016 w 415 szkołach wyższych 1 wszystkich typów kształciło się 1405,1 tys. studentów, w tym: w 144 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych – 72,4 tys. studentów oraz w 45 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych – 4,7 tys. studentów.

Największymi placówkami typu zamiejscowego były: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – 5,9 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prawie 6,0 tys. studentów oraz zamiejscowy Wydział Zamiejscowy w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – 5,9 tys. studentów.

Warto zauważyć, że spadek, liczby wszystkich zamiejscowych jednostek organizacyjnych wyniósł 17,5%, a kształconych w nich studentów 8,2%, przy czym w wyniku wejścia w życie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne są likwidowane lub przekształcane w filie, bądź w zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne.

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców. Najczęściej są to publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne, z wyjątkiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Warszawa jest miastem, w którym kształci się największa liczba studentów, z największą uczelnią – Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 44,8 tys. studentów. W roku akademickim 2015/2016 w 76 uczelniach w Warszawie i trzech jednostkach zamiejscowych 2 kształciło się ponad 243,3 tys. studentów. Stanowili oni 17,3% ogółu studentów polskich uczelni.

Udział procentowy studentów kształcących się na uczelniach posiadających co najmniej 20 tys. studentów, w stosunku do wszystkich studentów kształcących się na polskich uczelniach w roku 2015/2016 wyniósł 36,2%, a w roku 2014/2015 35,9%. W tym samym okresie udział studentów uniwersytetów wyniósł odpowiednio 23,5% oraz 21,4%, a szkół technicznych - 11,1% oraz 11,6%.

Jedna trzecia wszystkich studentów, to osoby zamieszkałe na wsi, przy czym należy podkreślić, że na wsi mieszka około 40% ludności kraju. Najwyższy odsetek studentów tam zamieszkałych wystąpił w szkołach rolniczych – 45,4% (podobnie jak w poprzednim roku akademickim), w szkołach resortu spraw wewnętrznych i administracji 44,2% (w roku 2014/2015 – 44,2%) oraz wyższych szkołach technicznych – 32,8% (w roku 2014/2015 – 28,0%).

Na uniwersytetach wskaźnik ten wyniósł 29,0% (w roku 2014/2015 – 29,8%), w wyższych szkołach medycznych - 29,2% (w roku 2014/2015 – 28,1%), pedagogicznych - 26,6% (w roku 2014/2015 – 36,2%). Najmniej osób zamieszkałych na wsi odnotowano w wyższych szkołach artystycznych - 16,7% (w roku 2014/2015 – ok. 17,2%). W 2015 r. zmniejszyła się liczba studentów nowoprzyjętych na pierwszy rok studiów. Ogółem (bez cudzoziemców) przyjęto 332,9 tys. studentów wobec 343,9 tys. w roku 2014, czyli o 11,0 tys. osób mniej (3,3%). Tendencja ta utrzymuje się od 2006 roku.


Rok akademicki 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 w 434 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1 469,4 tys. studentów, w tym w 146 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 75,5 tys. studentów oraz w 83 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych - 8,4 tys. studentów. Największymi placówkami typu zamiejscowego były: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,9 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 5,8 tys. studentów oraz zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 5,2 tys. studentów. Warto zauważyć, że spadek, w stosunku do roku akademickiego 2013/2014, liczby wszystkich zamiejscowych jednostek organizacyjnych wyniósł 5,8%, a kształconych w nich studentów 11,6%, przy czym w wyniku wejścia w życie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw likwidowane lub przekształcane w filie lub zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne są zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 45,1 tys. studentów. W roku akademickim 2014/2015 w 78 uczelniach w Warszawie1 i trzech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 247,5 tys. studentów. Studenci w stolicy stanowili 16,9% ogółu studentów polskich uczelni.

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców, dość równomiernie na terenie Polski. Największymi uczelniami w Polsce są publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne. Wyjątek stanowi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Udział procentowy studentów kształcących się na uczelniach posiadających co najmniej 20 tys. studentów, w stosunku do wszystkich studentów kształcących się na polskich uczelniach w tym roku 2014/2015 wyniósł 35,9%, a w roku 2013/2014 36,3%. W tym samym okresie udział studentów uniwersytetów wyniósł odpowiednio 21,4% oraz 20,9%, a szkół technicznych 11,6% oraz 12,5%.

Prawie jedna trzecia wszystkich studentów, to osoby zamieszkałe na wsi, przy czym należy podkreślić, że na wsi mieszka około 40% ludności kraju. Najwyższy odsetek studentów zamieszkałych na wsi wystąpił w szkołach resortu spraw wewnętrznych 47,8% - (w roku 2013/2014 - 46,3%), w szkołach rolniczych - 45,4% (w roku 2013/2014 - 43,6%), oraz pedagogicznych 36,2% - (w roku 2013/2014 - 35,6%). Na uniwersytetach wskaźnik ten wynosi 29,8% (w roku 2013/2014 - 29,6%), w wyższych szkołach technicznych 28,0% (w roku 2013/2014 - 29,8%), a w wyższych szkołach medycznych 28,1% (w roku 2013/2014 - 27,0%). Najmniej osób zamieszkałych na wsi odnotowano w wyższych szkołach artystycznych 17,2% (w roku 2013/2014 - ok. 16,2%).
Rok akademicki 2013/2014

Liczba studentów w szkołach wyższych od 2006 roku stale maleje. W roku akademickim 2013/2014 w 438 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1 549,9 tys. studentów, w tym w 146 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 81,5 tys. studentów oraz w 97 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych i punktach konsultacyjnych - 13,4 tys. studentów. Największymi placówkami typu zamiejscowego były: zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 6,0 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 5,4 tys. studentów oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,3 tys. studentów.

Warto zauważyć, że spadek, w stosunku do roku akademickiego 2012/2013, liczby wszystkich zamiejscowych jednostek organizacyjnych wyniósł 6,5%, a kształconych w nich studentów 9,4%, przy czym w wyniku ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw likwidowane lub przekształcane w filie lub zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne są zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.
Zgodnie z zapisami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z póżn. zm. punkty konsultacyjne również nie powinny już istnieć.

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 46,1 tys. studentów. W roku akademickim 2013/2014 w 76 uczelniach w Warszawie i czterech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 236,3 tys. studentów, w tym w 64 uczelniach niepublicznych i czterech jednostkach zamiejscowych - 86,4 tys. studentów. Studenci w stolicy stanowili 15,2% ogółu studentów polskich uczelni. W roku akademickim 2013/2014 warszawskie studia stacjonarne kształciły 126,3 tys. studentów (tj. 53,5% ogółu studentów w tym mieście).

Według sprawozdawczości o studiach wyższych kształcenie studentów odbywało się w powiatach (w tym w miastach na prawach powiatów), zaznaczonych na mapie Ośrodki akademickie w Polsce według liczby studentów, w jednostkach macierzystych i w jednostkach zamiejscowych.

Według stanu w dniu 30.XI.2013 r. w Polsce były 4 ośrodki akademickie z liczbą studentów powyżej 100 tys.: Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Ośrodków akademickich kształcących od 20 tys. do 100 tys. studentów było 13, a wśród nich największe to: Łódź, Gdańsk, Lublin, Katowice i kolejne: Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Kielce, Olsztyn, Opole, Toruń, Gliwice.

W ośmiu ww. miastach będących największymi ośrodkami akademickimi kształciło się łącznie 60,9% (w 2012/2013 - 60,7%) ogółu studentów polskich uczelni (bez uczelni resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych).

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców. Warto jednak podkreślić, że powiaty, w których studiuje od 2 tys. do 20 tys. studentów są rozlokowane dość równomiernie na obszarze Polski.

Największymi uczelniami w Polsce są publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne. Wyjątek stanowi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Udział procentowy studentów kształcących się na uczelniach posiadających co najmniej 20 tys. studentów, w stosunku do wszystkich studentów kształcących się na polskich uczelniach w tym roku wyniósł 36,3%, a w poprzednim 35,5%.

Prawie jedna trzecia wszystkich studentów, to osoby zamieszkałe na wsi, przy czym na wsi mieszka około 40% populacji. Najwyższy wskaźnik osób zamieszkałych na wsi wystąpił:
  • w szkołach resortu spraw wewnętrznych 46,3% - (w roku 2012/2013 - 45,8%),
  • w szkołach rolniczych - 43,6% (w roku 2012/2013 - 41,2%),
  • w szkołach pedagogicznych 35,6% - (w roku 2012/2013 - 38,2%),
  • na uniwersytetach 29,6% (w roku 2012/2013 - 27,4%),
  • w wyższych szkołach technicznych 29,8% (w roku 2012/2013 - 26,2%),
  • w wyższych szkołach medycznych 27,0% (w roku 2012/2013 - 24,2%),
  • w wyższych szkołach artystycznych ok. 16,2%. (w roku 2012/2013-ok. 14%).
W 2013 r. zmniejszyła się liczba studentów nowoprzyjętych na pierwszy rok studiów. Ogółem (bez cudzoziemców) przyjęto 351,3 tys. studentów wobec 395,3 tys. w roku 2012, czyli mniej o 43,9 tys. osób (11,1%).


Rok akademicki 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 w 453 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1676,9 tys. studentów, w tym w 133 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 84,0 tys. studentów oraz w 127 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych i punktach konsultacyjnych - 20,7 tys. studentów.

Największe ośrodki akademickie

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 50,7 tys. studentów. W roku akademickim 2012/2013 w 78 uczelniach w Warszawie i czterech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 249,8 tys. studentów, w tym w 66 uczelniach niepublicznych i czterech jednostkach zamiejscowych - 94,0 tys. studentów. Studenci w Warszawie stanowili 15,2% ogółu studentów polskich uczelni (w roku 2011/2012 - 14,7%). W roku akademickim 2012/2013 w Warszawie na studiach stacjonarnych kształciło się 127,6 tys. studentów (tj. 51,1% ogółu studentów w tym mieście).

Ośrodki zamiejscowe

Największymi placówkami typu zamiejscowego były: zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 6,9 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 6,3 tys. studentów oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,1 tys. studentów. Warto zauważyć, że spadek, w stosunku do roku akademickiego 2011/2012, liczby filii i zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych wyniósł 11,2% i kształconych w nich studentów 5,3% oraz liczby zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, punktów konsultacyjnych 14,8% i kształcących się w nich studentów 23,7%, był znacznie silniejszy niż liczby szkół wyższych i procentowy spadek liczby studentów w jednostkach macierzystych.

Rok akademicki 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 w 460 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1764.1 tys. studentów, w tym w 143 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 88,7 tys. studentów oraz w 149 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych i punktach konsultacyjnych - 27,2 tys. studentów.

Największymi placówkami typu zamiejscowego były: zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 7.4 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 6.5 tys. studentów oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,3 tys. studentów.

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 52,1 tys. studentów. W roku akademickim 2011/2012 w 77 uczelniach w Warszawie i czterech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 258,8 tys. studentów, w tym w 65 uczelniach niepublicznych i czterech jednostkach zamiejscowych -101,8 tys. studentów.

Rok akademicki 2010/2011

W roku akademickim 2010/2011 w 460 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1841,3 tys. studentów, w tym w 135 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 93,6 tys. studentów oraz w 156 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych i punktach konsultacyjnych - 29,8 tys. studentów. Największymi placówkami typu zamiejscowego były: zamiejscowy Wydział Prawa i Admini­stracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 7,6 tys. studentów mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Kato­wicach - 6,6 tys. studentów oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersyte­tu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,3 tys. studentów.

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersyte­tem Warszawskim kształcącym 54,3 tys. studentów. W roku akademickim 2010/2011 w 78 uczelniach w Warszawie i trzech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 270,1 tys. studentów, w tym w 66 uczelniach niepublicznych i trzech jednostkach zamiejscowych - 111,8 tys. studentów. Studenci w Warszawie stanowili 14,9% ogółu studentów polskich uczelni. W roku akademickim 2010/2011 w Warszawie na studiach stacjonarnych kształciło się 126,0 tys. studentów (tj. 46,6% ogółu studentów w tym mieście).

Według stanu w dniu 30.XI.2010 r. w Polsce były 4 ośrodki akademickie z liczbą studentów powyżej 100 tys.: Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Ośrodków akademickich kształcących od 20 tys. do 100 tys. studentów było 14, a wśród nich największe to: Łódź, Lublin, Gdańsk i Katowice.

Ośrodki akademickie w Polsce według liczby studentów
W ośmiu ww. miastach będących największymi ośrodkami akademickimi kształciło się łącznie 58,9% ogółu studentów polskich uczelni (bez uczelni resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji).

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców. Warto jednak podkreślić, że powiaty, w których studiuje od 2 tys. do 20 tys. studentów są rozlokowane dość równomiernie na obszarze Polski z większym natężeniem w południowej Polsce charakteryzującej się większą gęstością zaludnienia.

Bardzo duża dynamika wzrostu liczby szkół wyższych i studentów obserwowana w ostatniej dekadzie XX w. i w pierwszym pięcioleciu XXI w. wyraźnie osłabła w ostatnich latach. O ile liczba szkół wyższych w roku akademickim 2010/2011 w porównaniu do roku akademickiego 2000/2001 wzrosła o 48,4%, to w porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie zmalała.

W 2010 r. zmniejszyła się liczba studentów nowoprzyjętych na pierwszy rok studiów, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Ogółem (bez cudzoziemców) przyjęto 441,3 tys. studentów wobec 472,6 tys. w roku 2009, czyli mniej o 31,3 tys. osób (6,6%).

Od roku akademickiego 2005/2006 – kiedy to liczba studentów osiągnęła rekordową wartość 1 953,8 tys. – liczba studentów systematycznie maleje. W ciągu 5 lat liczba ta zmniejszyła się o 5,8%, a w ciągu ostatniego roku spadek wyniósł 3,1%. Zmiany te związane są ze stale malejącą liczbą ludności w wieku 19-24 lata. Pomimo tego w niektórych typach szkół, którymi są np. uniwersytety, akademie medyczne, szkoły resortu obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji nastąpił przyrost liczby studentów.

źródło: GUSPrzegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura