Liczba studentów w Polsce

liczba_studentow_w_Polsce.png

Rok akademicki 2020/2021

W roku akademickim 2020/21 w Polsce działało 368 uczelni.

W roku akademickim 2020/21 w uczelniach studiowało 1218,0 tys. studentów, o 1,2% więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby studentów odnotowany został po raz pierwszy od roku akademickiego 2005/06. Kobiety stanowiły 58,0% wszystkich osób studiujących. W uczelniach publicznych uczyło się 69,9% ogólnej liczby studentów. Najczęściej wybierano kierunki z podgrupy: biznesu i administracji (18,1% ogólnej liczby studentów), medycznej (11,3%), społecznej (10,3%) oraz inżynieryjno-technicznej (8,7%).

W roku akademickim 2020/21 odnotowano wzrost liczby studentów cudzoziemców o 3,0% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego do poziomu 84,7 tys. osób, co stanowiło 7,0% ogólnej liczby studentów. Najliczniejszą grupę stanowili studenci z krajów europejskich – 61,9 tys. osób (73,1%), głównie z Ukrainy – 38,5 tys. (45,4%).

Nowożytnego języka obcego w formie obowiązkowego lektoratu w roku akademickim 2020/21 uczyło się 521,9 tys. studentów (46,1% studiujących z wyłączeniem cudzoziemców). Ich liczba zmniejszyła się o 1,1% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. 94,2% studentów uczyło się tylko jednego języka obcego (43,4% ogólnej liczby studentów), podczas gdy 5,4% osób uczyło się dwóch języków obcych.

Liczba absolwentów uczelni z roku akademickiego 2019/20 wyniosła 293,4 tys. osób i była niższa o 6,5% w porównaniu z rokiem akademickim 2018/19. Studia pierwszego stopnia ukończyło 54,6% absolwentów, studia magisterskie jednolite – 6,7%, natomiast studia drugiego stopnia – 38,6%.

Studenci z niepełnosprawnościami stanowili 1,7% wszystkich studentów, natomiast absolwenci z niepełno- sprawnościami 1,8% ogólnej liczby absolwentów.

Liczba uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/21 wyniosła 149,6 tys. osób, a kobiety stanowiły 68,4% ogólnej liczby uczestników.


Rok akademicki 2019/2020

W roku akademickim 2019/20 w Polsce działały 373 uczelnie. 

W roku akademickim 2019/20 w uczelniach studiowało 1204,0 tys. studentów, o 2,1% mniej niż w poprzednim roku akademickim. Począwszy od roku akademickiego 2006/07 odnotowywany jest spadek liczby studentów wynikający ze zmian demograficznych, tj. spadku liczby osób w wieku 19-24 lata.

Kobiety stanowiły 57,6% wszystkich osób studiujących. W uczelniach publicznych uczyło się 71,6% ogólnej liczby studentów.

Najczęściej wybierano kierunki z podgrupy biznesu i administracji (18,1% ogólnej liczby studentów), medycznej (10,9%), społecznej (9,7%) oraz inżynieryjno-technicznej (8,9%).

W roku akademickim 2019/20 odnotowano wzrost liczby studentów cudzoziemców o 5,0% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego do poziomu 82,2 tys. osób, co stanowiło 6,8% ogólnej liczby studentów. Najliczniejszą grupę stanowili studenci z krajów europejskich – 61,9 tys. osób (75,3%), głównie z Ukrainy – 39,0 tys. (47,5%).

W roku akademickim 2019/20 w formie obowiązkowego lektoratu 527,8 tys. studentów (47,1% studiujących z wyłączeniem cudzoziemców) uczyło się nowożytnego języka obcego. Ich liczba zmniejszyła się o 2,4% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. 93,9% studentów uczyło się tylko jednego języka obcego (44,2% ogólnej liczby studentów), podczas gdy 6,3% osób uczyło się dwóch języków obcych.

Liczba absolwentów uczelni z roku akademickiego 2018/19 wyniosła 313,8 tys. osób i była niższa o 4,2% w porównaniu z rokiem akademickim 2017/18. Studia pierwszego stopnia ukończyło 53,5% absolwentów, studia magisterskie jednolite – 6,3%, natomiast studia drugiego stopnia – 40,2%.

Studenci z niepełnosprawnościami stanowili 1,8% wszystkich studentów, natomiast absolwenci z niepełnosprawnościami również 1,8% ogólnej liczby absolwentów.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/20 wyniosła 152,2 tys. osób, a kobiety stanowiły 70,5% ogólnej liczby słuchaczy.

Od roku akademickiego 2019/20 doktoranci mogą kształcić się na studiach doktoranckich lub w szkołach doktorskich (powołanych Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Na studiach doktoranckich prowadzonych przez uczelnie i instytuty oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego kształciło się 29,8 tys. doktorantów, w tym 16,5 tys. kobiet. Natomiast w szkołach doktorskich kształciło się 3,8 tys. doktorantów, w tym 1,9 tys. kobiet.

W roku akademickim 2019/20 stypendia otrzymało 199,6 tys. studentów, o 12,4% mniej niż w poprzednim roku akademickim. W przypadku studiów doktoranckich stypendia otrzymało 6,4 tys. osób, w tym 76,6% stanowiły stypendia dla najlepszych doktorantów.Rok akademicki 2018/2019

W roku akademickim 2018/19 w uczelniach studiowało 1230,3 tys. studentów, czyli o 4,8% mniej niż w poprzednim roku akademickim. Począwszy od roku akademickiego 2006/07 odnotowywany jest spadek liczby studentów wynikający ze zmian demograficznych, tj. spadku liczby osób w wieku 19-24 lata. Kobiety stanowiły 58,0% wszystkich osób studiujących. W uczelniach publicznych uczyło się 73,3% ogólnej liczby studentów.

W roku akademickim 2018/19 w uczelniach wszystkich typów kształciło się 1230,3 tys. studentów, w tym 62,0 tys. studentów w 143 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych.

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców i są to publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne. Od wielu lat Warszawa jest miastem, w którym uczy się największa liczba studentów oraz z największą uczelnią – Uniwersytetem Warszawskim. W roku akademickim 2018/19 w 67 uczelniach w Warszawie, w tym czterech jednostkach zamiejscowych 1 , kształciło się 219,6 tys. studentów. Stanowili oni 17,8% ogólnej liczby studentów polskich uczelni. Udział studentów kształcących się na uczelniach posiadających co najmniej 20 tys. studentów, w stosunku do wszystkich studentów kształcących się na polskich uczelniach w roku 2018/19, wyniósł 26,9%.

Rok akademicki 2017/2018

Liczba studentów w szkołach wyższych od 2006 r. stale maleje. W roku akademickim 2017/18 w 397 szkołach wyższych 1 wszystkich typów kształciło się 1291,9 tys. studentów, w tym w 122 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych – 63,8 tys. studentów.

Największymi placówkami typu zamiejscowego były: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Zamiejscowy w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Collegium Medicum w Krakowie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – wszystkie powyżej 5 tys. studentów.

Warto zauważyć, że w stosunku do poprzednich lat zamiejscowe ośrodki dydaktyczne zostały zlikwidowane lub przekształcane w filie bądź w zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne.

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców i są to publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne. Od wielu lat Warszawa jest miastem, w którym uczy się największa liczba studentów, z największą uczelnią – Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 45,6 tys. studentów.Rok akademicki 2016/2017

Wg stanu na 30 XI 2016 liczba studentów wynosiła 1 348 822. Kobiety stanowiły 776 464. Na studiach stacjonarnych było 895 725 studentów (w tym 520 672 kobiet). Na studiach niestacjonarnych było 453 097 (w tym 255 792 kobiet).


Rok akademicki 2015/2016

Liczba studentów w szkołach wyższych od 2006 roku stale maleje. W roku akademickim 2015/2016 w 415 szkołach wyższych 1 wszystkich typów kształciło się 1405,1 tys. studentów, w tym: w 144 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych – 72,4 tys. studentów oraz w 45 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych – 4,7 tys. studentów.

Największymi placówkami typu zamiejscowego były: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – 5,9 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prawie 6,0 tys. studentów oraz zamiejscowy Wydział Zamiejscowy w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – 5,9 tys. studentów.

Warto zauważyć, że spadek, liczby wszystkich zamiejscowych jednostek organizacyjnych wyniósł 17,5%, a kształconych w nich studentów 8,2%, przy czym w wyniku wejścia w życie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne są likwidowane lub przekształcane w filie, bądź w zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne.

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców. Najczęściej są to publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne, z wyjątkiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Warszawa jest miastem, w którym kształci się największa liczba studentów, z największą uczelnią – Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 44,8 tys. studentów. W roku akademickim 2015/2016 w 76 uczelniach w Warszawie i trzech jednostkach zamiejscowych 2 kształciło się ponad 243,3 tys. studentów. Stanowili oni 17,3% ogółu studentów polskich uczelni.

Udział procentowy studentów kształcących się na uczelniach posiadających co najmniej 20 tys. studentów, w stosunku do wszystkich studentów kształcących się na polskich uczelniach w roku 2015/2016 wyniósł 36,2%, a w roku 2014/2015 35,9%. W tym samym okresie udział studentów uniwersytetów wyniósł odpowiednio 23,5% oraz 21,4%, a szkół technicznych - 11,1% oraz 11,6%.

Jedna trzecia wszystkich studentów, to osoby zamieszkałe na wsi, przy czym należy podkreślić, że na wsi mieszka około 40% ludności kraju. Najwyższy odsetek studentów tam zamieszkałych wystąpił w szkołach rolniczych – 45,4% (podobnie jak w poprzednim roku akademickim), w szkołach resortu spraw wewnętrznych i administracji 44,2% (w roku 2014/2015 – 44,2%) oraz wyższych szkołach technicznych – 32,8% (w roku 2014/2015 – 28,0%).

Na uniwersytetach wskaźnik ten wyniósł 29,0% (w roku 2014/2015 – 29,8%), w wyższych szkołach medycznych - 29,2% (w roku 2014/2015 – 28,1%), pedagogicznych - 26,6% (w roku 2014/2015 – 36,2%). Najmniej osób zamieszkałych na wsi odnotowano w wyższych szkołach artystycznych - 16,7% (w roku 2014/2015 – ok. 17,2%). W 2015 r. zmniejszyła się liczba studentów nowoprzyjętych na pierwszy rok studiów. Ogółem (bez cudzoziemców) przyjęto 332,9 tys. studentów wobec 343,9 tys. w roku 2014, czyli o 11,0 tys. osób mniej (3,3%). Tendencja ta utrzymuje się od 2006 roku.


Rok akademicki 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 w 434 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1 469,4 tys. studentów, w tym w 146 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 75,5 tys. studentów oraz w 83 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych - 8,4 tys. studentów. Największymi placówkami typu zamiejscowego były: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,9 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 5,8 tys. studentów oraz zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 5,2 tys. studentów. Warto zauważyć, że spadek, w stosunku do roku akademickiego 2013/2014, liczby wszystkich zamiejscowych jednostek organizacyjnych wyniósł 5,8%, a kształconych w nich studentów 11,6%, przy czym w wyniku wejścia w życie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw likwidowane lub przekształcane w filie lub zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne są zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 45,1 tys. studentów. W roku akademickim 2014/2015 w 78 uczelniach w Warszawie1 i trzech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 247,5 tys. studentów. Studenci w stolicy stanowili 16,9% ogółu studentów polskich uczelni.

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców, dość równomiernie na terenie Polski. Największymi uczelniami w Polsce są publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne. Wyjątek stanowi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Udział procentowy studentów kształcących się na uczelniach posiadających co najmniej 20 tys. studentów, w stosunku do wszystkich studentów kształcących się na polskich uczelniach w tym roku 2014/2015 wyniósł 35,9%, a w roku 2013/2014 36,3%. W tym samym okresie udział studentów uniwersytetów wyniósł odpowiednio 21,4% oraz 20,9%, a szkół technicznych 11,6% oraz 12,5%.

Prawie jedna trzecia wszystkich studentów, to osoby zamieszkałe na wsi, przy czym należy podkreślić, że na wsi mieszka około 40% ludności kraju. Najwyższy odsetek studentów zamieszkałych na wsi wystąpił w szkołach resortu spraw wewnętrznych 47,8% - (w roku 2013/2014 - 46,3%), w szkołach rolniczych - 45,4% (w roku 2013/2014 - 43,6%), oraz pedagogicznych 36,2% - (w roku 2013/2014 - 35,6%). Na uniwersytetach wskaźnik ten wynosi 29,8% (w roku 2013/2014 - 29,6%), w wyższych szkołach technicznych 28,0% (w roku 2013/2014 - 29,8%), a w wyższych szkołach medycznych 28,1% (w roku 2013/2014 - 27,0%). Najmniej osób zamieszkałych na wsi odnotowano w wyższych szkołach artystycznych 17,2% (w roku 2013/2014 - ok. 16,2%).
Rok akademicki 2013/2014

Liczba studentów w szkołach wyższych od 2006 roku stale maleje. W roku akademickim 2013/2014 w 438 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1 549,9 tys. studentów, w tym w 146 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 81,5 tys. studentów oraz w 97 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych i punktach konsultacyjnych - 13,4 tys. studentów. Największymi placówkami typu zamiejscowego były: zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 6,0 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 5,4 tys. studentów oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,3 tys. studentów.

Warto zauważyć, że spadek, w stosunku do roku akademickiego 2012/2013, liczby wszystkich zamiejscowych jednostek organizacyjnych wyniósł 6,5%, a kształconych w nich studentów 9,4%, przy czym w wyniku ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw likwidowane lub przekształcane w filie lub zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne są zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.
Zgodnie z zapisami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z póżn. zm. punkty konsultacyjne również nie powinny już istnieć.

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 46,1 tys. studentów. W roku akademickim 2013/2014 w 76 uczelniach w Warszawie i czterech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 236,3 tys. studentów, w tym w 64 uczelniach niepublicznych i czterech jednostkach zamiejscowych - 86,4 tys. studentów. Studenci w stolicy stanowili 15,2% ogółu studentów polskich uczelni. W roku akademickim 2013/2014 warszawskie studia stacjonarne kształciły 126,3 tys. studentów (tj. 53,5% ogółu studentów w tym mieście).

Według sprawozdawczości o studiach wyższych kształcenie studentów odbywało się w powiatach (w tym w miastach na prawach powiatów), zaznaczonych na mapie Ośrodki akademickie w Polsce według liczby studentów, w jednostkach macierzystych i w jednostkach zamiejscowych.

Według stanu w dniu 30.XI.2013 r. w Polsce były 4 ośrodki akademickie z liczbą studentów powyżej 100 tys.: Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Ośrodków akademickich kształcących od 20 tys. do 100 tys. studentów było 13, a wśród nich największe to: Łódź, Gdańsk, Lublin, Katowice i kolejne: Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Kielce, Olsztyn, Opole, Toruń, Gliwice.

W ośmiu ww. miastach będących największymi ośrodkami akademickimi kształciło się łącznie 60,9% (w 2012/2013 - 60,7%) ogółu studentów polskich uczelni (bez uczelni resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych).

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców. Warto jednak podkreślić, że powiaty, w których studiuje od 2 tys. do 20 tys. studentów są rozlokowane dość równomiernie na obszarze Polski.

Największymi uczelniami w Polsce są publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne. Wyjątek stanowi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Udział procentowy studentów kształcących się na uczelniach posiadających co najmniej 20 tys. studentów, w stosunku do wszystkich studentów kształcących się na polskich uczelniach w tym roku wyniósł 36,3%, a w poprzednim 35,5%.

Prawie jedna trzecia wszystkich studentów, to osoby zamieszkałe na wsi, przy czym na wsi mieszka około 40% populacji. Najwyższy wskaźnik osób zamieszkałych na wsi wystąpił:
  • w szkołach resortu spraw wewnętrznych 46,3% - (w roku 2012/2013 - 45,8%),
  • w szkołach rolniczych - 43,6% (w roku 2012/2013 - 41,2%),
  • w szkołach pedagogicznych 35,6% - (w roku 2012/2013 - 38,2%),
  • na uniwersytetach 29,6% (w roku 2012/2013 - 27,4%),
  • w wyższych szkołach technicznych 29,8% (w roku 2012/2013 - 26,2%),
  • w wyższych szkołach medycznych 27,0% (w roku 2012/2013 - 24,2%),
  • w wyższych szkołach artystycznych ok. 16,2%. (w roku 2012/2013-ok. 14%).
W 2013 r. zmniejszyła się liczba studentów nowoprzyjętych na pierwszy rok studiów. Ogółem (bez cudzoziemców) przyjęto 351,3 tys. studentów wobec 395,3 tys. w roku 2012, czyli mniej o 43,9 tys. osób (11,1%).


Rok akademicki 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 w 453 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1676,9 tys. studentów, w tym w 133 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 84,0 tys. studentów oraz w 127 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych i punktach konsultacyjnych - 20,7 tys. studentów.

Największe ośrodki akademickie

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 50,7 tys. studentów. W roku akademickim 2012/2013 w 78 uczelniach w Warszawie i czterech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 249,8 tys. studentów, w tym w 66 uczelniach niepublicznych i czterech jednostkach zamiejscowych - 94,0 tys. studentów. Studenci w Warszawie stanowili 15,2% ogółu studentów polskich uczelni (w roku 2011/2012 - 14,7%). W roku akademickim 2012/2013 w Warszawie na studiach stacjonarnych kształciło się 127,6 tys. studentów (tj. 51,1% ogółu studentów w tym mieście).

Ośrodki zamiejscowe

Największymi placówkami typu zamiejscowego były: zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 6,9 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 6,3 tys. studentów oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,1 tys. studentów. Warto zauważyć, że spadek, w stosunku do roku akademickiego 2011/2012, liczby filii i zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych wyniósł 11,2% i kształconych w nich studentów 5,3% oraz liczby zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, punktów konsultacyjnych 14,8% i kształcących się w nich studentów 23,7%, był znacznie silniejszy niż liczby szkół wyższych i procentowy spadek liczby studentów w jednostkach macierzystych.

Rok akademicki 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 w 460 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1764.1 tys. studentów, w tym w 143 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 88,7 tys. studentów oraz w 149 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych i punktach konsultacyjnych - 27,2 tys. studentów.

Największymi placówkami typu zamiejscowego były: zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 7.4 tys. studentów, mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 6.5 tys. studentów oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,3 tys. studentów.

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 52,1 tys. studentów. W roku akademickim 2011/2012 w 77 uczelniach w Warszawie i czterech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 258,8 tys. studentów, w tym w 65 uczelniach niepublicznych i czterech jednostkach zamiejscowych -101,8 tys. studentów.

Rok akademicki 2010/2011

W roku akademickim 2010/2011 w 460 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1841,3 tys. studentów, w tym w 135 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych - 93,6 tys. studentów oraz w 156 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych i punktach konsultacyjnych - 29,8 tys. studentów. Największymi placówkami typu zamiejscowego były: zamiejscowy Wydział Prawa i Admini­stracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - 7,6 tys. studentów mieszcząca się w Sosnowcu zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Kato­wicach - 6,6 tys. studentów oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersyte­tu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 5,3 tys. studentów.

Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa, z największą uczelnią - Uniwersyte­tem Warszawskim kształcącym 54,3 tys. studentów. W roku akademickim 2010/2011 w 78 uczelniach w Warszawie i trzech jednostkach zamiejscowych kształciło się ponad 270,1 tys. studentów, w tym w 66 uczelniach niepublicznych i trzech jednostkach zamiejscowych - 111,8 tys. studentów. Studenci w Warszawie stanowili 14,9% ogółu studentów polskich uczelni. W roku akademickim 2010/2011 w Warszawie na studiach stacjonarnych kształciło się 126,0 tys. studentów (tj. 46,6% ogółu studentów w tym mieście).

Według stanu w dniu 30.XI.2010 r. w Polsce były 4 ośrodki akademickie z liczbą studentów powyżej 100 tys.: Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Ośrodków akademickich kształcących od 20 tys. do 100 tys. studentów było 14, a wśród nich największe to: Łódź, Lublin, Gdańsk i Katowice.
Polityka Prywatności