Uczelnie publiczne i niepubliczne

Liczba uczelni publicznych i niepublicznych (%) w roku akademickim 2015/2016Liczba studentów w uczelniach publicznych i niepublicznych (%) w roku akademickim 2015/2016
Rok akademicki 2015/2016

W roku 2015/16 odnotowano 415 szkół wyższych 8 (łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji). 132 były uczelniami publicznymi, w których kształciło się 1 075,2 tys. osób (76,5% ogółu studentów, w roku poprzednim 75,6%), w tym 272,3 tys. osób na pierwszym roku studiów.

W wyższych szkołach publicznych, najwięcej osób studiowało w roku akademickim 2005/2006, zaś w niepublicznych w roku 2007/08.

Na początku roku akademickiego 2015/2016 funkcjonowały 283 uczelnie niepubliczne kształcące 329,9 tys. studentów (czyli 23,5% ogółu studentów), w tym 78,4 tys. na pierwszym roku studiów. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek liczby niepublicznych szkół wyższych, a liczba studiującej tam młodzieży zmalała o 8,2%.

Uczelnie zaklasyfikowane jako prowadzone przez organizacje wyznaniowe kształciły 19,1tys. studentów. Do tej grupy zaliczono także niepubliczne wyższe szkoły teologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Akademię „Ignatianum” w Krakowie. W pozostałych szkołach niepublicznych powołanych przez stowarzyszenia, fundacje (w tym także międzynarodowe) oraz osoby fizyczne kształciło się 310,8 tys. studentów.


Rok akademicki 2012/2013


Wśród 453 szkół wyższych (łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej oraz spraw we- wnętrznych) 132 były uczelniami publicznymi, w których kształciło się 1 217,5 tys. osób (72,6% ogółu studentów), w tym 311,4 tys. osób na pierwszym roku studiów.


Liczba uczelni publicznych i niepublicznych

uczelnie_publiczne_i_niepublczne_1.gif


Studenci w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych

Studenci_w_szkolach_wyzszych_publicznych_i_niepublicznych_1.gif

Na początku roku akademickiego 2012/2013 funkcjonowało 321 uczelni niepublicznych kształcących 459,5 tys. studentów (czyli 27,4% ogółu studentów), w tym 102,6 tys. na pierwszym roku studiów. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek liczby niepublicznych szkół wyższych, ponadto liczba studiującej tam młodzieży zmalała o 11,3%. Uczelnie zaklasyfikowane jako prowadzone przez organizacje wyznaniowe kształciły 23,2 tys. studentów. Do tej grupy zaliczono niepubliczne wyższe szkoły teologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Akademię „Ignatianum” w Krakowie. W pozostałych szkołach niepublicznych powołanych przez stowarzyszenia, fundacje (w tym także międzynarodowe) oraz osoby fizyczne kształciło się 436,2 tys. studentów.

źródło: GUS


Polityka Prywatności